Přístup vědců ke správě výzkumných dat – průzkum

Základní informace

Průzkum přístupu vědců ke správě výzkumných dat se zaměřuje na zjištění aktuální praxe vědců (případně vědeckých pracovišť) v oblasti nakládání s tzv. živými daty produkovanými během výzkumu, i nakládání s výzkumnými daty jako hotovými výsledky výzkumu, které mohou být za určitých podmínek sdíleny na principu FAIR, a v neposlední řadě průzkumu zjišťuje otázky dlouhodobé archivace výzkumných dat a potřeby vědců z hlediska informační, systémové, metodické či právní podpory.

Průzkum probíhá samostatně na jednotlivých českých univerzitách – průzkum proběhl na Masarykově univerzitě a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Průzkum je dále připravován na Vysokém učení technickém v Brně, Univerzitě Karlově a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (údaje k 20. 4. 2021).

Dotazníky ke stažení

WG-RDM.cz nabízí dalším zájemcům o realizaci průzkumu verze dotazníku, použité na jednotlivých univerzitách.

Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO; (PDF verze ke stažení, 316 kB)

  • vzorový dotazník v MS Forms, kompilace dotazníku MUNI a UK

Analýza správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově

  • dotazník v MS Forms, upravená verze dotazníku MUNI

Analýza správy výzkumných dat na Masarykově univerzitě

  • původní dotazník v MS Forms

Dotazník z Goethe-Universität (Word, 44 kB)

  • Originál dotazníku z Goethe Universität použitý jako vzor pro dotazník MUNI

Dotazník z Ghent University (Word, 28 kB)

  • Originál dotazníku z Ghent University použitý jako vzor pro dotazník MUNI

Doporučení k realizaci průzkumu

  • K získání větší odezvy realizovat průzkum pod záštitou prorektora pro VaV.

  • Online dotazníky v MS Forms je možné také stáhnout v PDF a poskytnout respondentům předem k nahlédnutí.

  • Respondenty informovat o bezpečném nakládání se získanými údaji a publikování výsledků v agregované anonymizované podobě (pozor na volné odpovědi, z nichž je možné identifikovat konkrétního respondenta).

Výsledky předchozích průzkumů

Odkazy na zprávy z jednotlivých průzkumů budou postupně doplněny.

Postoj autorů k open access publikování: průzkum Iniciativy OA AKVŠ ČR z roku 2020

FOLTYNOVÁ, Pavla. Postoj autorů k publikování open access: zpráva z dotazníkového šetření. 2021. Dostupné z: https://hdl.handle.net/10084/142545.

Průzkum vědeckých repozitářů v ČR

BARTOŠEK, Miroslav et al. Průzkum vědeckých repozitářů v ČR : zpráva a vyhodnocení. Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, 2020. Dostupné z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876328.

Výsledky průzkumů

TOMASZEK, Lukáš a Pavla RYGELOVÁ. Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO: výsledky průzkumu. 2021. Dostupné z: https://hdl.handle.net/10084/145361.

  • obsahuje: zpráva z průzkumu, celý dotazník se všemi otázkami ve formátu PDF, zdrojová data všech odpovědí, zdrojová data grafů a tabulek použitých ve zprávě, soubor odpovědí respondentů na otevřené otázky.

HANZLÍKOVA, Dagmar a Milan JANÍČEK. (2022). Studie užití výzkumných dat v rámci vybraných vědních oborů. Zenodo. Dostupné z: https://doi.org/10.5281/zenodo.5841574.

HANZLÍKOVA, Dagmar a Milan JANÍČEK. (2022). Dotazníkové šetření: Analýza správy a ukládání výzkumných dat na Univerzitě Karlově [Data set]. Zenodo. Dostupné z: https://doi.org/10.5281/zenodo.5841472.

MUNI – openscience@ics.muni.cz, web Open Science MUNI

UK – researchdata@cuni.cz

VŠB-TUO – knihovna@vsb.cz, Mgr. Martina Suráková

Správa stránky o průzkumu

Mgr. Pavla Rygelová, Ústřední knihovna VŠB-TUO