Aktivity projektu

Náš tým

Aktivity pracovní skupiny jsou rozděleny do několika aktivit. Každá aktivita má svého vedoucího (garanta) a pracovní tým. Pracovní týmy jsou typicky tvořeny osobami napříč institucemi/projekty. Vedoucí pracovní skupiny definuje cíle a harmonogram pracovní skupiny, koordinuje pracovní schůzky svého týmu a přípravu výstupů.

Kontakt

Webová stránka: https://www.wg-rdm.cz/

E-mail: Pracovní skupina pro Research Data Management v ČR <wg-rdm.cz@space.muni.cz>

Koordinace pracovní skupiny

Vedoucí/garant aktivity

Michal Růžička, https://orcid.org/0000-0001-5547-8720

Pracovní tým

 • vedoucí/garanti ostatních aktivit

Cíl

Řízení činnosti pracovní skupiny, definice cílů a harmonogramu jejich plnění, kontrola plnění cílů. Zajištění komunikace a koordinace práce s ostatními relevantními skupinami a subjekty v ČR. Zajištění a správa organizačních a komunikačních prostředků pro řízení a podporu činnosti skupiny.

Výstupy

 1. Plán práce skupiny, včetně

  • aktivit projektu,

  • cílů,

  • členů pracovní skupiny a poradního výboru

   • s rozdělením členství v jednotlivých aktivitách.

 2. Technická infrastruktura pro podporu činnosti skupiny

  • Společná komunikace, kalendář, úložiště souborů, issues tracker, videokonferenční platforma.

Harmonogram

 • Listopad 2020:

  • Ustanovení pracovní skupiny a poradního výboru.

  • Vytvoření technické podpory její práce a komunikace.

  • Stanovení základních tezí, cílů a pracovního plánu.

   • Určení vedoucích aktivit.

   • Určení základního plánu.

 • Leden 2021:

  • Potvrzení pracovních skupin, týmů, plánů.

 • od února 2021:

  • Pravidelné schůzky s vedoucími aktivit.

   • Sledování (ne)plnění plánů práce.

  • Koordinace s dalšími aktivitami v ČR (NCIP VaVaI, HR Award manageři, OpenAIRE, …).


Architektura repositářů pro výzkumné publikace a data v ČR

Vedoucí/garant aktivity

Michal Růžička, https://orcid.org/0000-0001-5547-8720

Pracovní tým

Cíl

Vytvořit high-level architekturu repositářů v souladu s FAIR principy, vztahy mezi datovými repositáři v ČR – oborové, institucionální datové repositáře, agregátor metadat.

Výstupy

 1. Souhrn/mapa repositářů v re3data.org.

 2. Soupis známých řešení typu LINDAT/CLARIAH-CZ a propojení na aktivity EOSC za ČR.

 3. Analýza vhodných institucí, které by mohly být potenciálním národním agregátorem.

Harmonogram

 • Do konce března 2021:

  • Dle průzkumu datových repositářů v ČR zajistit s provozovateli repositářů jejich korektní registraci v re3data.

  • Soupis známých řešení typu LINDAT/CLARIAH-CZ a propojení na aktivity EOSC za ČR.

 • Do konce dubna 2021:

  • Analyzovat vhodné instituce, které by mohly být potenciálním národním agregátorem.

 • Průběžně:

  • Zápis datových repositářů do re3data.

Metadatové schéma: Základní společné metadatové schéma pro data v souladu s FAIR principy

Vedoucí/garant aktivity

Petra Černohlávková

Pracovní tým

Konzultanti

 • Joachim Schöpfel

 • Jan Dvořák

Cíl

Definice základního společného metadatového schématu pro data v souladu s FAIR principy.

Výstupy

 1. Analýza schémat

 2. Základní společné metadatové schéma pro data v souladu s FAIR principy.

 3. Průnik vytvořeného schématu se zdrojovými.

 4. Dokumentace k metadovému schématu.

Harmonogram

 • Do konce roku 2020:

  • Sestavení týmu

 • Leden 2021

  • Zmapování existujících schémat pro datové sady – ČR + zahraničí

   • ASEP (KNAV)

   • NTK

   • Zenodo

   • FAIRsharing

   • figshare

   • OpenAIRE

   • RDA

  • Výběr relevantních schémat/zúžení schémat k analýze

 • Únor–březen 2021:

  • Sběr schémat, stanovení hodnotících kritérií a zahájení analýzy schémat

   • Průběžné pracovní schůzky na čtrnáctidenní bázi s reportem postupu analýz.

 • Duben–květen

  • Vypracování prvního návrhu společného metadatového schématu pro výzkumná data v ČR.

   • S ohledem na implementovatelnost v existujících repozitářích v ČR.

 • Květen/červen 2021:

  • Prezentace výsledků analýzy a návrhu společného metadatového schématu.

Metadatové schéma: Referenční implementace metadatového schématu

Vedoucí/garant aktivity

Miroslav Šimek

Pracovní tým

 • Referenční implementace v Invenio

  • Miroslav Šimek

 • Referenční implementace v DSpace

  • Vlastimil Krejčíř

 • Referenční implementace v ARL/ASEP

  • Rudolf Sýkora

Cíl

Referenční implementace společného metadatového schématu pro data pro použití v různých repositářích.

Výstupy

 1. Referenční implementace metadatového schématu v jednotlivých typech repositářů (DSpace, Invenio, …).

 2. Ověření interoperability mezi různými repositáři na úrovni výměny metadat.

Metadatové schéma: Pilotní projekt – metadatové schéma pro organickou chemii

Vedoucí/garant aktivity

Eva Dibuszová

Pracovní tým

 • Radek Cibulka

 • Miroslav Šimek

 • Petra Černohlávková

 • Eva Hnátková

 • Robert Pergl (v jednání)

Cíl

Připravit metadatové schéma pro organickou chemii včetně pilotního otestování v institucionálním repozitáři VŠCHT Praha.

Výstupy

 1. Analýza standardů v daném oboru

 2. Nastavení DMP

 3. Metadatové schéma pro organickou chemii

 4. Implementace a pilotní ověření V IR

Harmonogram

 • Leden 2021:

  • Informační schůzka s výzkumnou skupinou

  • Návrh plánu činností aktivit, na jehož základě bude sestaven harmonogram

Metadatové schéma: Záznam výsledku typu Data pro RIV

Vedoucí/garant aktivity

Jiří Marek

Pracovní tým

Cíl

Návrh metadatové schématu pro záznamy výsledků typu Data pro RIV, které bude používáno CRIS pro sdílení metadat o těchto výsledcích.

Výstupy

 1. Metadatové schéma záznamu výsledku typu Data pro RIV.

Harmonogram

 • Do konce dubna 2021:

  • Ve spolupráci s RVVI a aktivitou Hodnocení vědy návrh záznamu výsledku typu Data pro RIV.

PIDs: Persistentní identifikátory osob

Vedoucí/garant aktivity

Eva Hnátková

Pracovní tým

Cíl

Zavést jedinečný identifikátor pro identifikaci domácích autorů (ORCID iD) jako povinnou součást IS VaVaI, což je v souladu s opatřením č. 7 Akčního plánu pro Imlementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020.

Výstupy

 1. Analýza současného stavu zavedení ORCID ve VO.

 2. Návrh na zřízení národního konsorcia ORCID v rámci České republiky.

Harmonogram

 • Leden 2021

  • Informační schůzka s ostatními garanty perzistentních identifikátorů za účelem synchronizace průzkumu na jednotlivých institucích.

   • Nastavení harmonogramu dalších aktivit.

 • Únor 2021

  • Příprava průzkumu.

  • Na institucích zapojených do pracovní skupiny snaha prosadit s vedením povinnost pracovníků studentů vykazující tvůrčí činnost mít ORCID.

 • Březen 2021

  • Průzkum.

 • Duben 2021

  • Zájem institucí o zřízení národního konsorcia ORCID, návrh společného prohlášení a koordinace aktivit pro kolektivní členství ORCID.

PIDs: Persistentní identifikátory digitálních objektů

Vedoucí/garant aktivity

Martin Lhoták

Pracovní tým

Cíl

Na národní úrovni fungující a všemi aktéry uznávaný a užívaný systém persistentních identifikátorů pro digitální objekty kompatibilní s evropským či světovým state-of-the-art.

Výstupy

 1. Zpráva o stavu přidělování DOI či jiných PID pro digitální objekty na jednotlivých institucích.

 2. Koncepce přidělování PID pro digitální objekty.

Harmonogram

 • Do konce roku 2020:

  • Na institucích zapojených do pracovní skupiny ověřit:

   • Přidělují instituce DOI či jiný PID publikacím?

   • Jsou schopny přidělovat DOI či jiný PID digitálním objektům, jaký PID případně již nyní přidělují?

 • Do konce května 2021:

  • Rozhodnout o nejhodnějším typu PID pro jednotlivé typy digitálních objektů.

 • Do konce srpna 2021:

  • Koncepce přidělování PID pro digitální objekty.

Link na sdílený adresář aktivity

https://bit.ly/2QShVgD


PIDs: Persistentní identifikátory institucí

Vedoucí/garant aktivity

Milan Janíček https://orcid.org/0000-0002-8271-3674

Pracovní tým

 • Jan Dvořák

 • Marie Kovaříková

 • David Šlosar

Cíl

Na národní úrovni fungující a všemi aktéry uznávaný a užívaný systém persistentních identifikátorů pro instituce kompatibilní s evropským či světovým state-of-the-art. Ideálně mezinárodní systém, který bude perspektivní z hlediska přímého začlenění informací o našich institucích do mezinárodních agregátorů jako OpenAIRE.

Výstupy

 1. Zpráva o stavu přidělování PID pro identifikaci institucí na jednotlivých institucích.

 2. Koncepce přidělování PID pro identifikaci institucí.

Harmonogram

 • Do konce roku 2020:

  • Na institucích zapojených do pracovní skupiny ověřit:

   • Používají nějaký PID pro identifikaci institucí?

 • Do konce února 2021:

  • Rozhodnout o nejhodnějším typu PID pro identifikaci institucí.

 • Do konce května 2021:

  • Koncepce přidělování PID pro instituce.

Hodnocení vědy

Vedoucí/garant aktivity

Jiří Marek

Pracovní tým

Cíl

Data jako (státem i vědeckou komunitou) uznávaný výsledek vědeckého bádání, tj. vědci i hodnotitelé vědy vidí stejný smysl v publikování kvalitních datových sad jako v publikování kvalitních publikací. Existuje standardní systém podpory pro vykazování dat jako vědeckých výsledků.

Výstupy

 1. Data jako oficiální uznávaný typ výsledku v číselníku IS VaVaI.

Harmonogram

 • Do konce roku 2020

  • Dopis na RVVI s informací o vzniku této pracovní skupiny, vysvětlení, proč jsou data důležitým vědeckým výsledkem a návrhem na spolupráci na začlenění výzkumných dat jako položky číselníku typů uznávaných vědeckých výsledků.

   • Již nyní je to v legislativním procesu, jde o metodické podchycení této legislativní změny.

Vzdělávání a podpora pro vědce

Vedoucí/garant aktivity

Eva Hnátková

Pracovní tým

Cíl

Cílem aktivity je v krátkodobém a střednědobém horizontu osvěta vědeckých pracovníků, studentů a projektového managementu v oblasti Open Science, v kontextu skupiny zejména v oblasti FAIR data. V dlouhodobém horizontu pak zajištění vzdělávání kvalifikovaných osob v oblasti péče o data (Data Curators, Data Stewards, Data Scientists).

Výstupy

 1. Ustanovený komunikační kanál napříč institucemi pro koordinaci aktivit v oblasti vzdělávání a podpory vědců.

 2. Zpracovaný seznam otázek a odpovědí pro vědce.

 3. Vzdělávací materiály pro vědce na téma Data Management Plan.

 4. Nasazený Data Stewardship Wizard na MUNI a VŠCHT.

 5. Minor Data Stewardship na MUNI.

Harmonogram

 • Leden–březen 2021:

  • Informační schůzka se členy této aktivity a návrh plánu činností na jehož základě bude postaven konkrétnější harmonogram.

  • Ustanovení komunikačního kanálu napříč institucemi pro koordinaci aktivit v oblasti vzdělávání a podpory vědců (cílem je více komunikovat podle oborů, nikoliv podle institucí).

  • Vypracování vzorových odpovědí na otázky vědců + odpovídající propagace (zapojené instituce, pracovní skupina Open Science manažerů v rámci HR Award projektu apod.)

 • Duben–červen 2021:

  • Připravit vzdělávací materiál pro vědce na téma Data Management Plan.

  • Vysvětlení účelu DMP, kdy jsou DMP vyžadovány, šablony a ukázkově vypracované DMP pro významné projektové výzvy, kde je DMP třeba (H2020).

  • Na vybraných institucích (minimálně MUNI a VŠCHT) nasadit instanci Data Stewardship Wizard pro podporu příprav DMP výzkumníky. Včetně přípravy podpůrné dokumentace a vzdělávacích a uživatelských manuálů pro koncové výzkumníky, kteří mají nástroj používat.

  • Na MUNI vytvořit malus „Data Stewardship“

 • Průběžně:

  • Spolupráce pracovní skupiny s Open Access manažery a AKVŠ.

  • Pořádání workshopů, seminářů a dalších osvětových akcí.